Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti Domus angāri  SIA sniedz informāciju par Klienta personas datu apstrādi:
1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Domus angāri SIA, vienotais reģistrācijas numurs Nr. 40203155269 3586919, juridiskā adrese "Meži", Mārupes novads, LV-2166 (turpmāk - Domus angāri).
2. Ar personas datu apstrādi saistītajiem jautājumiem lūdzam sazināties ar Domus angāri, izmantojot e-pasta adresi info@domusbuve.com
PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI 
3. Domus angāri apstrādā Klienta personas datus šādiem nolūkiem:
- preču un pakalpojumu veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
- klientu apkalpošanai;
- mājas lapu un mobilās lietotnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
- citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus Domus angāri.

PERSONAS DATU APSTRĀDE, AIZSARDZĪBA UN NODOŠANA
4. Domus angāri apstrādā un aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Domus angāri saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
5. Domus angāri nodrošina Klienta personas datu aizsardzību un drošību, kā arī to neizplatīšanu trešajām personām tā, kā to nosaka fizisko personu datu aizsardzību normatīvajos aktos noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
8. Domus angāri trešajām personām neizpauž Klienta personas datus.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS
6. Domus angāri glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
- dati ir nepieciešami tam nolūkam, kādam tie ir saņemti;
- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
7. Pēc tam, kad 6. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM
8. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Domus angāri piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt arī personas datu apstrādes ierobežošanu.

SĪKDATNES (COOKIES)
9. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras pārlūkprogramma saglabā ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetdatorā), kad tiek atvērta tīmekļa vietne. Sīkdatnes tiek izmantotas, lietojot Domus angāri  tīmekļa vietnes www.domusbuve.lv www.domusangari.com www.domusangari.lv
10. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu Klientu.
11. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem nolūkiem:
- tīmekļa vietnes pilnvērtīgai un drošai darbībai;
- tīmekļa vietnes plašāku izmantošanas iespēju nodrošināšanai;
- iestatījumu saglabāšanai tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un starp apmeklējumiem;
- reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz Klienta interesi; 
- statistikas veidošanai par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
- preču un pakalpojumu uzlabošanai;
12. Izmantoto sīkdatņu veidi:
- funkcionālās sīkdatnes (atceras lietotāja izvēlētos iestatījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni, šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē tiek glabātas pastāvīgi);
- analītiskās sīkdatnes (apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas un saturu, šī informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti).
13. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes:
- Google Analytics un Google Tag Manager (vairāk par Google privātuma politiku: https://policies.google.com/privacy?hl=lv).
14. Ja Klients nevēlas, ka tiek izmantotas sīkdatnes, ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos ir iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr ir jāņem vērā, ka nevar atteikties no funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama tīmekļa vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana.
15. Sīkdatnes tiek glabātas tik ilgi, cik ir nepieciešams paredzētajiem datu apstrādes nolūkiem, un pēc tam tiek dzēstas.

CITI NOTEIKUMI
16. Domus angāri ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, tās aktuālo versiju padarot pieejamu mājas lapā www.domusangari.lv